School

MBS Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Onze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand en daarmee een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

We besteden veel aandacht aan leervakken zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden we vaardigheden zoals zelfredzaamheid, communicatie, gedrag en sociale competentie minstens zo belangrijk. We bereiden de leerlingen voor op goed burgerschap en een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij, waar het gaat om wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Onze aanpak is erop gericht leerlingen door succeservaringen en aanmoediging zelfvertrouwen te geven om zaken zelf te doen.

De school bestaat uit een afdeling SO (speciaal onderwijs), OZ (onderwijszorg) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Elke afdeling heeft een teamleider, intern begeleider, ortho- pedagoog/psycholoog, logopedist en een autismespecialist. Samen met de leerkrachten en assistenten geven zij het onderwijs voor de leerlingen vorm. In samenwerking met Kluppluz (onderdeel van Korein) wordt er buitenschoolse opvang op onze school verzorgd.

Sinds augustus 2021 hebben we vanwege de groei van onze school een dependance op Leuvenlaan 23. Hier krijgen alle SO leerlingen van onze school onderwijs onder één dak. 

In de professionele horecakeuken wordt o.a. de branchegerichte cursus ‘werken in de keuken’ gegeven

De modern ingerichte gymzaal biedt veel mogelijkheden

Speciaal onderwijs

Al onze leerlingen beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Onderwijs. Deze wordt afgegeven door verschillende samenwerkingsverbanden. Wij hebben vaak te maken met het samenwerkingsverband Eindhoven. Op deze website vindt u ook het ondersteuningsprofiel van onze school. 

Elke leerling heeft zijn eigen ontwikkelingsperspectief, waarin zijn of haar capaciteiten en belemmerende en bevorderende factoren staan beschreven. Groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd, niveau en soms belemmerende factoren, zoals autisme. De afdelingen SO, OZ en VSO zijn afzonderlijk geclusterd in het gebouw. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor uw kind. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Afdeling SO

De SO-groepen (4 t/m 12 jaar) zijn samengesteld op basis van leeftijd en onderwijs -en ondersteuningsbehoeften. Afhankelijk van het uitstroomperspectief van de leerling wordt de leerroute en de aanpak (arrangement) bepaald. We werken met leerlijnen en formuleren per vakgebied concrete doelen voor de leerlingen. Dit wordt allemaal vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Uiteraard kijken we goed naar de behoefte van iedere individuele leerling.

De groepen in het SO bestaan uit gemiddeld 10 à 14 leerlingen. In de onderbouw proberen we de groep wat kleiner te houden. We werken planmatig en doelgericht aan de zelfredzaamheid, de sociale redzaamheid, communicatie, lezen, rekenen, mondelinge en schriftelijke taal, ‘leren’ leren en vrije tijdsbesteding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan creatieve vakken, lichamelijke opvoeding en zwemmen (diploma A).

Graag verwijzen wij u naar onze schoolgids of naar de specifieke SO-folder voor meer informatie.

Afdeling VSO

Binnen het VSO (12 t/m 18 jaar) werken we doelgericht aan leervakken zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan praktijkvakken zoals koken, tuin/groen, sport en vrije tijd, productie en TEHATECH (tekenen, handvaardigheid en techniek). Stap voor stap en via interne en externe stages ontdekken de leerlingen hun eigen talenten en interesses en leren ze hoe ze hun talenten het beste tot hun recht kunnen laten komen in de praktijk. De groepen in het VSO bestaan uit gemiddeld 12 à 16 leerlingen.

Ondersteuningsprofielen

De uitstroomprofielen ‘beschut werk/intensief begeleide vorm van arbeid’ en ‘een vorm van (arbeidsmatige/taakgerichte) dagbesteding of beschut werk’ bereiden de leerlingen voor op een baan op de arbeidsmarkt (het gaat dan vaak om de beschermde arbeidsmarkt). Als leerlingen de school verlaten, ontvangen ze een VSO-getuigschrift waarop de behaalde resultaten staan vermeld. Leerlingen kunnen ook erkende certificaten behalen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij het verlaten van de school krijgen de leerlingen een overgangsdocument dat gebaseerd is op het laatste ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling.

Portfolio

In het VSO hebben de leerlingen een portfolio. Hierin verzamelen zij gedurende de hele VSO-periode belangrijke documenten met betrekking tot hun ontwikkeling. De informatie uit het portfolio is van belang bij de vervolgstap die ze gaan zetten en speelt vooral een belangrijke rol bij het vergroten van het zelfbeeld en de motivatie van de leerling.

Uitstroomperspectief en leerroute

Samen met de leerling werken we gericht naar een begeleide vorm van arbeid, arbeidsmatige/taakgerichte dagbesteding, beschut werk of een vorm van (activiteitgerichte) dagbesteding. We leren onze leerlingen welke vaardigheden er nodig zijn om later als werknemer goed te functioneren. Tenslotte besteden we ruim aandacht aan goed burgerschap en aan een succesvolle deelname aan de multiculturele samenleving. 

Graag verwijzen wij u naar onze schoolgids of naar de specifieke VSO-folder voor meer informatie.

Klik op de button om pesten te melden.

Meld Pesten

Voor de scholen of buitenschoolse opvanglocaties die aangesloten zijn bij M5 kunt u op deze website pestincidenten melden.  

Hoe werkt het melden?
Bekijk hieronder het demonstratiefilmpje van het plaatsen van een pest melding.

Wat kan er gemeld worden: (zie ook voorbeelden van pesten)
- alle soorten van fysiek geweld zoals; slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen
- alle soorten van verbaal geweld zoals; uitschelden, (be)dreigen, roddelen, discrimineren
- alle soorten van de ander voor gek zetten: uitlachen, belachelijk maken etc.
- spullen afpakken, verstoppen, vernielen 
- opwachten, opjagen, achtervolgen, klem zetten
- ongewenste aanraking, betasting intieme delen
- opdrachten krijgen, tegen je wil moeten medoen aan/met iets, onder dwang of door groepsdruk
- negeren, buitensluiten/niet mogen meedoen, niemand wil naast je zitten, niet gekozen worden
- online pesten, via computer of telefoon
- alles wat onprettig aanvoelt of je een onveilig gevoel geeft, ook al nam je deel, of moest je meedoen

Wie kan er melden 
Ouders, leerkrachten, overblijfouders, omstanders, vriendjes, broer of zus en natuurlijk het slachtoffer zelf of de meepesters die het zelf eigenlijk ook niet meer leuk vinden. 
Op de buitenschoolse opvanglocaties kunnen de kinderen en hun ouders melden en de groepsleiders.  

Registratie gegevens
Alle informatie wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, situaties, tijdstip, omgeving en betrokkenen. Alleen de leiding kan alle meldingen inzien en elke leerkracht of groepsleider kan de meldingen van de eigen groep zien. Om de veiligheid van de melders te waarborgen en binnen de kaders van de Wet bescherming privacy te blijven, worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld en mag het gemelde niet worden medegedeeld aan derden.

Analyseren van de gegevens 
Uiteindelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidenteel pesten, wat bij opgroei gedrag hoort, en structureel pesten wat school sociaal onveilig maakt. Kinderen die zich bezighouden met stelselmatig pesten en daar moeilijk mee kunnen stoppen zullen met gelegenheidsbeperkende maatregelen en risicobeschermende maatregelen op maat worden geholpen om daarmee te stoppen. Dit helpen is niet vrijblijvend. Alle kinderen die zich bezighouden met stelselmatig pesten zullen daar uiteindelijk mee moeten stoppen. Notoire veelpesters kunnen extra hulp krijgen maar zullen uiteindelijk ook moeten stoppen met pesten om het in en rond de school of opvanglocatie voor iedereen sociaal veilig te kunnen maken.

Afdeling OZ

De afdeling Onderwijszorg (OZ) biedt onderwijs en zorg aan leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan we in de reguliere SO- en VSO- groepen kunnen bieden.

Ondersteuningsprofielen

Binnen OZ onderscheiden we de volgende ondersteuningsprofielen:

Groep IOZ (Intensieve Onderwijs Zorggroep): Samen met Lunetzorg bieden wij een zeer intensief arrangement op begeleiding/verzorging betr. de domeinen: leren leren, communicatie, spel, zelfredzaamheid, sociaal-emotioneel en sensomotoriek. 
Groep 3 en 4 (Instroom en onderbouw SO): Uitstroom OZ/SO-groep of SO B. Basisarrangement: didactische leervoorwaarden, leren leren, communicatie, sociaal-emotioneel en spel.
Groep 5, 6 7 en 8 (Middenbouw SO): Uitstroom naar een OZ-groep. Basisarrangement: didactische leervoorwaarden, leren leren, communicatie, sociaal-emotioneel en spel.
Groep 9 (Bovenbouw SO/en deels VSO): Uitstroom naar VSO/OZ-groep. Basisarrangement: taakgerichtheid, communicatie, spel, didactische/praktische vaardigheden en vrijetijdsbesteding.
Groep 10 en 11 (VSO: Voorbereiding op belevingsgerichte of taakgerichte dagbesteding): Basisarrangement: vergroten werkvaardigheden, zelfstandigheid en (zelf)redzaamheid. Voorbereiding op belevingsgerichte dagbesteding/taakgerichte dagbesteding in een zeer beschemde omgeving met zeer intensieve ondersteuning op taakgedrag, sociaal functioneren en zelfstandigheid.

Uitstroomperspectief en Leerroute

We stemmen ons onderwijs af op de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van elke leerling en werken met verschillende leerroutes (C/D). Wij werken toe naar uitstroom richting belevingsgerichte/taakgerichte dagbesteding. Binnen OZ zijn dit leerroute C (uitstroom naar taakgerichte dagbesteding) en leerroute D (uitstroom naar belevingsgerichte dagbesteding).

Onze voorzieningen

Onze lokalen zijn overzichtelijk ingericht en leerlingen krijgen (als dat nodig is) een individuele werkplek. Bijna iedere klas heeft een rustruimte bij het lokaal (time-in plek). Ook hebben bijna alle groepen een eigen ‘tuintje’ vlakbij het lokaal en de speelplaats. In iedere groep wordt visuele ondersteuning en verduidelijking aangeboden via picto’s, foto’s of geschreven taal. De meeste leerlingen hebben een individuele daglijn. Tijdsaanduidingen worden visueel gemaakt met timetimers.

Graag verwijzen wij u naar onze schoolgids of naar de specifieke OZ-folder voor meer informatie.

Blauwe Bloem

De Blauwe Bloem is een samenwerking tussen MBS Eindhoven en het Novalis College, een reguliere vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Eindhoven. Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit maximaal 13 jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op het Novalis College en volgen wekelijks integratielessen in het reguliere programma van deze school. Aanname van leerlingen verloopt op volgorde van aanmelding.

In deze folder vindt u meer informatie over dit unieke onderwijsconcept.

Documenten

Schoolgids

Deze schoolgids geeft u alle informatie over MBS Eindhoven. Om de leerlingen zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de MBS Eindhoven een stevige, erkende positie in de regio Eindhoven om in nauwe samenwerking met andere scholen, de samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgorganisaties, speciaal onderwijs te leveren aan kinderen en jongeren die hiervan afhankelijk zijn. Aanvulling: blz. 19 - 4.9 punt 1: Verlof voor meer dan 10 dagen moet altijd in overleg met leerplicht. De school kan daar niet alleen over beslissen.

Downloaden

Folder SO

In deze folder vindt u nuttige informatie die belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken gedurende het schooljaar (samenstelling team, ondersteuning, vakantierooster).

Downloaden

Folder OZ

In deze folder vindt u nuttige informatie die belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken gedurende het schooljaar (samenstelling team, ondersteuning, vakantierooster).

Downloaden

Folder VSO

In deze folder vindt u nuttige informatie die belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken gedurende het schooljaar (samenstelling team, ondersteuning, vakantierooster).

Downloaden

Folder uitstromen na het VSO

 

In deze folder vindt u nuttige informatie die belangrijk is voor als uw kind uit gaat stromen na het VSO.

Downloaden

Folder Blauwe Bloem

Downloaden

Impressie Blauwe Bloem

Integratieklas Blauwe Bloem 

Link openen

Inspectierapport SO

Downloaden

Inspectierapport VSO

Downloaden

Schoolveiligheidsplan en gedragscode

Downloaden

Antipestprotocol

Downloaden

Interne contactpersonen

Wij zijn wij?

Waarvoor kun je terecht bij ICP?

 

Downloaden

De nieuwe MBS

Klik hier voor een film over de nieuwe locatie van de MBS Eindhoven

Een dag op de MBS

Klik hier voor een dag op de MBS Eindhoven

MBS Film

Klik HIER voor de film MBS Eindhoven, samen op weg.

GGD Brabant-Zuidoost (SO)

Gelukkig gezonde kinderen

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Downloaden

GGD Brabant-Zuidoost (VSO)

Gelukkig gezonde jeugd

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Jongeren in de middelbare school leeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Downloaden

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) MBS

Dit document is een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de MBS Eindhoven, zml-school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Downloaden

Uitstroomschema leerroutes na SO

In dit overzicht vindt u (ook in het Engels) het uitstroomschema wat gehanteerd wordt voor onze leerlingen.

Ook vindt u in dit schema de uitleg per leerroute.

Downloaden