Ouders / verzorgers

Ouders en school staan in feite voor dezelfde taak. Daarom is een goede samenwerking tussen ouders en school noodzakelijk. Het is belangrijk dat u de weg naar school gemakkelijk vindt. Wij proberen daar op verschillende manieren voor te zorgen.

Daarnaast vinden we het fijn als ouders kunnen helpen bij verschillende activiteiten op school. Via het oudercomité kunt u aangeven of u wilt meehelpen bij activiteiten.

Onze nieuwsbrief (de nieuwsflits) komt zo’n 10x per jaar uit. Hierin vindt u o.a. informatie over activiteiten en de agenda voor de komende periode. Scroll naar beneden en kijk bij documenten om de laatste nieuwsflits te lezen. 

Voor een optimale samenwerking tussen school en ouders is het in ieder geval van belang dat u de informatie van de school leest, ouderavonden/OPP-gesprekken bezoekt, de schoolgids aandachtig doorneemt, de website geregeld bezoekt en de nieuwsflits leest.

Oudercomité

Het oudercomité adviseert en ondersteunt de school in allerlei praktische zaken. Zij organiseren en ondersteunen bij activiteiten direct voor onze leerlingen.

Ze vergaderen 4 tot 5 keer per jaar. U bent uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op met de voorzitter:

Lieneke Bogaerts

l.bogaerts@ssoe.nl

 

Personeelsgeleding:

Kristin vd Wetering (onderwijsassistente)
Sabine Pouwels (onderwijsassistente)

Adviserend: Lieneke Bogaerts (leerkracht SO1)

De vergaderdata voor schooljaar 2019-2020 zijn:

Dinsdag 1 oktober 2019

Dinsdag 7 januari 2020

Dinsdag 24 maart 2020

Dinsdag 26 mei 2020

De vergadering start om 19.00 uur en wordt gehouden in onze school aan de Venetiëstraat 43 in Eindhoven.

Medezeggenschapsraad (MR)

De inspraak van de ouders en het personeel is wettelijk geregeld. Dat betekent voor onze school dat er een medezeggenschapsraad bestaat waarin vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel zitting hebben. De vertegenwoordigers van de ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. De vertegenwoordigers van het personeel worden door en uit het personeel van de school gekozen. De medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft het recht om over alle zaken die de school aangaan mee te praten. De MR kan de directie gevraagd of ongevraagd adviseren. In het medezeggenschapsreglement staan onder meer de bijzondere bevoegdheden van de MR genoemd; dat wil zeggen dat de directie bij vele besluiten de MR om advies of instemming moet vragen.

De MR heeft dus een belangrijke taak.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Indien u spreektijd wilt tijdens de vergadering dient u dat vooraf af te spreken met de voorzitter, Annebeth Cavens (e-mail: mbs.mr@ssoe.nl). 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

 

Klik hier voor de laatste notulen van de MR.

Voorzitter
Annebeth Cavens (ouder)

Personeel

Anneke van Dael
Marleen van der Wielen
Marli Muller

Cora van Hoof (adviserend)

Ouders

Berry van der Meij
Antoine van der Wielen

Adviserend

Henk Smeets (directeur)

Teamleiders zijn aanwezig afhankelijk van het onderwerp.

De directie van de school vertegenwoordigt het bestuur bij de (schoolgebonden) MR – vergaderingen.

Vergaderdata van de MR:

Donderdag 19 september 2019
Donderdag 21 november 2019
Donderdag 30 januari 2020
Donderdag 26 maart 2020
Donderdag 28 mei 2020
Donderdag 2 juli 2020

De vergaderingen van de MR beginnen om 19.00 uur en worden gehouden op school, Venetiëstraat 43.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een van de ouders en een personeelslid vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) op bestuursniveau. Hierin zitten ook afgevaardigden van de Mytylschool en de Antoon van Dijkschool.

   

Documenten

Buitengewoon verlof

Het formulier voor buitengewoon verlof kunt u hier downloaden.

Downloaden

Nieuwsflits

Onze school brengt voor ouders een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. U kunt voor inzage de laatste nieuwsbrief downloaden.

Downloaden

Melkgeld 2019-2020

Voor de leerlingen die op school melk willen drinken vindt u in de bijlage meer informatie.

Downloaden

Ouderbijdrage 2019-2020

 Zie onderstaand voor meer informatie over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020.

Downloaden

Veiligheid / gedragscode

Gedragscode

Downloaden

Antipestprotocol

Antipestprotocol

Downloaden

Schoolfotograaf

Info over de schoolfotograaf

Downloaden

GGD

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Tijdens de schoolperiode krijgen u en uw kind een uitnodiging van het team Jeugdgezondheid. De medewerkers van het team kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van de leerling. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. 

 

Downloaden

Interne / externe vertrouwenspersonen

Laatste informatie Corona virus

Zie bijlagen voor een update betr. het Corona virus

Downloaden