Ouders / verzorgers

Ouders en school staan in feite voor dezelfde taak. Daarom is een goede samenwerking tussen ouders en school noodzakelijk. Het is belangrijk dat u de weg naar school gemakkelijk vindt. Wij proberen daar op verschillende manieren voor te zorgen.

Daarnaast vinden we het fijn als ouders kunnen helpen bij verschillende activiteiten op school. Via het oudercomité kunt u aangeven of u wilt meehelpen bij activiteiten.

Onze nieuwsbrief (de nieuwsflits) komt zo’n 10x per jaar uit. Hierin vindt u o.a. informatie over activiteiten en de agenda voor de komende periode. Scroll naar beneden en kijk bij documenten om de laatste nieuwsflits te lezen. 

Voor een optimale samenwerking tussen school en ouders is het in ieder geval van belang dat u de informatie van de school leest, ouderavonden/OPP-gesprekken bezoekt, de schoolgids aandachtig doorneemt, de website geregeld bezoekt en de nieuwsflits leest.

Oudercomité

Het oudercomité adviseert en ondersteunt de school in allerlei praktische zaken. Zij organiseren en ondersteunen bij activiteiten direct voor onze leerlingen.

Ze vergaderen 4 tot 5 keer per jaar. U bent uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op met de voorzitter:

 

 

Personeelsgeleding:

Lotte van Moorsel (onderwijsassistente)
Lydie Walgers (onderwijsassistente)

Patty Smeets (leerkracht - adviserend)

De vergaderdata voor schooljaar 2022-2023 zijn:

Dinsdag 24 oktober 2023

Dinsdag 9 januari 2024

Dinsdag 12 maart 2024

Dinsdag 14 mei 2024

De vergadering start om 19.00 uur en wordt gehouden in onze school aan de Venetiëstraat 43 in Eindhoven.

Medezeggenschapsraad (MR)

De inspraak van de ouders en het personeel is wettelijk geregeld. Dat betekent voor onze school dat er een medezeggenschapsraad bestaat waarin vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel zitting hebben. De vertegenwoordigers van de ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. De vertegenwoordigers van het personeel worden door en uit het personeel van de school gekozen. De medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft het recht om over alle zaken die de school aangaan mee te praten. De MR kan de directie gevraagd of ongevraagd adviseren. In het medezeggenschapsreglement staan onder meer de bijzondere bevoegdheden van de MR genoemd; dat wil zeggen dat de directie bij vele besluiten de MR om advies of instemming moet vragen.

De MR heeft dus een belangrijke taak.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Indien u spreektijd wilt tijdens de vergadering dient u dat vooraf af te spreken met de voorzitter, Marli Muller (e-mail: mbs.mr@ssoe.nl). 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

 

Klik hier voor de laatste notulen van de MR.

Personeel (PMR)

Marli Muller (OZ)

Marleen van der Wielen (VSO)

Marion Post (SO)

Cora van Hoof (adviserend)

 

Ouders (OMR)

Thijs Backx  (SO)

Laura Tijsterman (OZ)

Teamleiders zijn aanwezig afhankelijk van het onderwerp.

De directie van de school vertegenwoordigt het bestuur bij de (schoolgebonden) MR – vergaderingen.

Vergaderdata van de MR: 

12 - 10 - 2023

14 - 12 - 2023

08 - 02 - 2024

18 - 04 - 2024

20 - 06 - 2024


De vergaderingen van de MR beginnen om 19.00 uur en worden gehouden op school, Venetiëstraat 43 Eindhoven.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een van de ouders en een personeelslid vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) op bestuursniveau. Hierin zitten ook afgevaardigden van de Mytylschool en de Antoon van Dijkschool.

   

KluppluZ

MBS en KluppluZ

Sinds onze intrek in het gebouw aan de Venetiestraat heeft de MBS een nauwe samenwerking met Kluppluz, zij verzorgen gespecialiseerde buitenschoolse opvang in het gebouw, na schooltijd en in de schoolvakanties. Wilt u onderzoeken of dit iets is voor uw kind of uw persoonlijks thuissituatie, neem dan s.v.p. contact op!

KluppluZ
KluppluZ is er speciaal voor kinderen in de leeftijd van 2- 18 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte. KluppluZ heeft diverse locaties in de regio.

Op onze locatie
Op onze locatie bij de MBS biedt KluppluZ gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De gespecialiseerde groepsbegeleiding is er speciaal voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er kan voor zowel een behoefte aan kinderopvang als extra naschoolse ondersteuning een beroep gedaan worden op KluppluZ. Er wordt gewerkt met een kleine groepsformatie waarbij er tijd en aandacht is voor ieder kind. De begeleiding wordt zoveel mogelijk op maat afgestemd. Elk begeleidingstraject kent eigen begeleidingsdoelen. Door goed naar de kinderen te kijken en waar mogelijk aan te sluiten op de diverse behoeften, weten de gespecialiseerde medewerkers  het welbevinden en de betrokkenheid bij de kinderen te vergroten. Dit zijn de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te kunnen komen. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op de diverse behoeften werken ze graag actief samen met ouders, school en eventueel overige betrokken instanties.

Individuele begeleiding
Naast gespecialiseerde groepsbegeleiding biedt KluppluZ ook individuele begeleiding. Dit kan gaan om een onderwijszorgarrangement waarbij er extra begeleiding onder schooltijd (al dan niet in de klas) geboden wordt of thuisbegeleiding. Dit is altijd op aanvraag en in afstemming met alle betrokkenen. Denk hierbij o.a. aan ouders, school en gemeente.

Financiering
Gespecialiseerde groepsbegeleiding van KluppluZ kan worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet, Wet kinderopvang, Sociaal Domein, Wet langdurige zorg ( WLZ) en/ of subsidie of een combinatie van de voorgaande financieringen. Per gemeente zijn hier afspraken over gemaakt.

Contact
Wanneer u benieuwd bent of KluppluZ iets voor u zou kunnen betekenen, u nog een vraag heeft of graag nog vrijblijvend wat meer informatie zou willen ontvangen, neem dan gerust contact op met een van de medewerksters van de afdeling plaatsingen van KluppluZ.  Zij zijn te bereiken va het telefoonnummer: 040-2948939 of via de mail: info@kluppluz.nl

Documenten

Buitengewoon verlof

Het formulier voor buitengewoon verlof kunt u hier downloaden.

Downloaden

Nieuwsflits

Onze school brengt voor ouders een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. U kunt voor inzage de laatste nieuwsbrief downloaden.

Downloaden

Melkgeld 2023-2024

Voor de leerlingen die op school melk willen drinken vindt u in de bijlage meer informatie.

 

Downloaden

Ouderbijdrage 2023-2024

"Wij schaffen als SSOE en daarmee ook de MBS Eindhoven, de vrijwillige ouderbijdrage af. Om het (gevoelsmatig) verschil in financiële situaties weg te nemen tussen de leerlingen, hebben wij besloten om per schooljaar 2023-2024 de ouderbijdrage af te schaffen. Iedere school krijgt een vast budget per leerling dat voor activiteiten zoals het jaarlijkse schoolreisje gebruikt kan worden."

GGD

Gelukkig gezonde kinderen

Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind?

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpen.

Downloaden

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport, dans of muziekles. Maar ook kan Stichting Leergeld indien nodig helpen bij schoolkosten, een fiets of een computer. Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders zich melden bij:

Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven
 040 - 213 11 41 Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
www.leergeld.nl/eindhoven

Veiligheid / gedragscode

Gedragscode

 

Downloaden

Antipestprotocol

Antipestprotocol

Downloaden

Schoolfotograaf

Info over de schoolfotograaf

Downloaden

Protocol gescheiden ouders

Indien van toepassing graag invullen, ondertekenen en inleveren/verzenden naar school.

Downloaden

Kind 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, is het voor de wet volwassen en moet er een aantal zaken geregeld worden. Het is belangrijk om hier op tijd over na te denken. Sommige zaken moeten ook al ruim voor de 18e verjaardag geregeld worden.

Downloaden

Verzekeringen

Over het algemeen wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat alles wat er in en om de school aan schade ontstaat, voor rekening van de school komt.

Downloaden